Tijdlijn

UVV Voetbal bestaat al vanaf 1902. Hieronder een aantal belangrijke momenten van de afgelopen tijd:

UVV Voetbal van Lage weide naar de Paperclip in Leidsche Rijn Utrecht.

Maart 2018 aantreden huidige voorzitter

 • Onenigheid Technisch hart & bestuur
 • Onenigheid zaterdag1
 • Aftreden bestuursleden Taco & Alexander
 • Vorming nieuw bestuur: Marina, Youssef, Ben, Ruud, Hans, Brian, Andre, Marchel en Danny
 • Vertrek Technisch Hart trainers & bestuursleden: Ruud, Hans, Brian, Andre en Marchel
 • Vertrek 2019: 75% communicatieleden: Taco, Lydia & Annemiek
 • 2019 Aantreden Secretaris Roemer
 • Vertrek voorzitter Marina
 • Vertrek bestuurslid Marchel
 • Aantreden voorzitter Marina
 • In dienst adviseurs Peter & Arno
 • Aantreden bestuur Mariska (1 jaar) & Thomas
 • Aankondiging vertrek Wander
 • Tegenhouden presenteren beleidsplan in vergadering en ALV Danny
 • Beslissing zondag1 naar zaterdag

Hoe het allemaal begon:

 • 1 maart: Verzoek verzenden mail van bestuur over contributie run aan de communicatiecommissie. Er mochten geen aanpassingen gedaan worden ondanks terugkoppeling van secretaris en communicatielid over inhoud en stijl. De boodschap: Hij moet er zo uit zonder aanpassingen. Uiteindelijk heeft de penningmeester het bericht verzonden naar de leden, zonder dat leden hierop konden reageren(no-replymail).
 • Nieuwsbrief 20 maart verzonden door de communicatiecommissie met het verzoek aan de leden om mee te denken op de komende ALV
 • 7 april schorsing 2 bestuursleden en 1 communicatielid
 • Redenen van schorsingen o.a.: overtreden AVG ivm oneigenlijk gebruik van mailadres en ledenbestand
 • Mailadres was gekoppeld aan Googledrive met alle statuten en notulen, alleen niet eerder gebruikt voor extern gebruik. Logo van UVV is bewust niet meegezonden. Ledenbestand is natuurlijk in bezit aangezien er vaker mails worden verzonden door de communicatiecommissie.
 • AVG misbruik is niet van toepassing. Er is nooit een document opgesteld waarin staat dat de commissie hier geen gebruik van mag maken. Uiteraard wordt er vertrouwelijk om gegaan met deze mailadressen. 
 • Alle toegang tot mailboxen, sportlink en website geblokkeerd voor de geschorste bestuursleden
 • Alle mailboxen zijn ingezien en mails zijn doorgestuurd naar o.a. een oudlid
 • Informatie omtrent beslissingen bestuur en leden niet gedeeld naar de 2 geschorste bestuursleden
 • Externe mail door de voorzitter gestuurd met de mededeling dat 1 bestuurslid zelf gestopt zou zijn bij UVV
 • Procedures van Tuchtcommissie niet gehandhaafd ivm schorsing commissielid
 • Beroepscommissie niet geïnstalleerd dus in beroep tegen schorsing werd niet in behandeling genomen
 • In de statuten staat dat alleen de ALV geschikt is om bestuursleden te schorsen
 • Mediation verzoek ingediend bij Sport Utrecht door de 3 geschorsten.
 • Mediation traject gestopt door 5 bestuursleden, zij wilden niet naar een oplossing kijken
 • Vervolgens wordt de digitale ALV uitgeroepen door dit bestuur via een bericht op de website en per mail naar de stemgerechtigden
 • 13 mei om 12.00 uur schorsing wordt opgeheven maar stemming op de ALV om 19.30 uur gaat door, Lees hieronder verder over de ALV.
 • 13 mei 2020 19.30 vond er een Algemene ledenvergadering plaats bij UV Voetbal
 • Voor aanvang zijn er 110 stemgerechtigden door de 5 bestuursleden uitgenodigd
 • 100 leden zijn geweigerd na aanmelding voor de ALV
 • Uiteindelijk hebben 92 mensen gestemd, dit is 7% vd leden (Totaal 1200 leden)
 • 13 mei om 12.00 uur is per mail de schorsing van de 2 bestuursleden opgeheven en mochten stemmen
 • Schorsing communicatielid bleef gehandhaafd en kon hierdoor geen stem uitbrengen
 • De agendapunten of stemmingsvragen waren niet medegedeeld
 • Hoogleraar mevr. Olfers is ingeschakeld om de digitale ALV voor te zitten
 • Het stembureau bestond uit: Venita, Cyntia en Brigitte
 • Van te voren is door een belteam van 4 mensen telefonisch leden benaderd om te stemmen op de 5 bestuursleden
 •  Voorafgaand aan de stemming werden er ingezonden vragen behandeld. Hier stond een vraag tussen die niet ingezonden was door de twee bestuursleden. Deze bleek ingestuurd door een eigen bestuurslid
 • Meerdere vragen waren ingestuurd door de raadsman van de 3 geschorsten, maar inhoudelijk werd er geen informatie verstrekt.
 • Over de volgorde van de spreektijd van 15 minuten is geen overleg geweest
 • Er werd verzocht om van te voren een presentatie in te leveren. En kon geen aanvullende informatie in het voortraject gedeeld worden met leden of stemgerechtigden van de 2 bestuursleden
 • Commissielid werd uitgesloten van de ALV om te spreken en aanwezig te zijn in gebouwen van UVV.
 • De agendapunten of stemmingsvragen zijn pas medegedeeld in de stemming

De agendapunten waren:

1. De algemene ledenvergadering dient uitspraak te doen welke bestuursgroep verder gaat met het besturen van UVV Voetbal. U kunt kiezen uit de huidige groep van 5 bestuursleden (Marina, Youssef, Bennie, Thomas en Mariska) of de groep twee (Danny en Roemer). Uw beslissing bepaalt meteen de nieuwe samenstelling van het bestuur.

 • A. Ik kies voor de groep van 5 (Marina, Youssef, Bennie, Thomas en Mariska)
 • B. Ik kies voor de groep van 2 (Danny en Roemer)
 • C. Alle 7 bestuursleden moeten aftreden

2. Het bestuur vindt dat Danny en Roemer nog een laatste kans krijgen en lid kunnen blijven. Maar als Danny en Roemer doorgaan met o.a. rechtzaken, arbitragezaken of intern oorlog te voeren met het bestuur, dan wil het bestuur hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Wat is uw standpunt hierin?

 • A. Als Danny en Roemer doorgaan met bovengenoemde zaken, mag hun lidmaatschap door het bestuur in de toekomst opgezegd worden.
 • B. Danny en Roemer mogen gewoon lid blijven, ook als ze doorgaan met o.a. rechtzaken, arbitragezaken en intern oorlog voeren met het bestuur na deze ALV
3. Het bestuur is bereidt om naar de situatie omtrent stemrecht zorgvuldig te laten kijken door een extern juridisch expert, om zo met een advies naar de ALV hierover te komen. Wat is uw standpunt hierin?:
 • A. Ja, ik wil graag dat het bestuur deze juridische expert er naar laat kijken
 • B. Nee, ik wil graag dat de huidige statuten hierop ongewijzigd blijven

Stemmingsuitslag:
1. 58A, 22 B, 12C
2. 54A, 38B
3. 65A, 26B

 • De uitslag van de ALV is nog niet gecommuniceerd naar de leden
 • Een verzoek tot “hoe nu verder” met de raadsman van de 3 met de voorzitter en eventueel de vertrouwenspersoon is afgewezen door de voorzitter
 • Uitnodiging zonder agendapunten zijn verstuurd naar de 2 bestuursleden. Persoonlijke afspraken met in totaal de 5 bestuursleden op 7 juni.
 • Afspraak communicatielid staat op een ander moment, 2 juni. Die schorsing is tot op heden nog niet opgeheven.
 • We houden jullie op de hoogte!
 

Contact

Ontbreekt er informatie of zijn er vragen? Mail naar: RechtaanUVV@gmail.com

Start de discussie

UVV, een club van deze tijd!